Woensdagochtend 29-7-2020 vond in Westwoud een gesprek plaats met de GGD. Er werd bekeken of de vele bewoners uit Westwoud die aan kanker zijn overleden, of nog tegen kanker vechten, gelinkt kunnen worden aan de vuilstort van Westwoud (130 personen).

Volgens de GGD kwam het erop neer dat, als men volgens een bepaalde tabel keek, in ons dorp eigenlijk meer mensen aan kanker zouden zijn overleden dan nu het geval was. Deze tabel had heel veel haken en ogen en liet de globale cijfers in Nederland zien.
Wij vinden dan ook niet dat deze tabel voor het dorp Westwoud gehanteerd kan worden.

Wel erkende de GGD dat er, zoals gebruikelijk bij vuilstortplaatsen zoals die van Westwoud, geen afdekfolie op de grond aanwezig is en ook na het sluiten van deze vuilstort geen afdekfolie aan de bovenkant is gebruikt. Dat er nachtelijke dumpingen zijn geweest werd ook niet ontkend. Maar zolang men er niet in gaat roeren of poeren kan het volgends de GGD geen kwaad.

Mochten in de toekomst toch problemen ontstaan, dan vindt men het vroeg genoeg om te gaan kijken wat hier aan te doen is. De GGD en de gemeenten werken nauw samen. Door een afwachtende houding aan te nemen kost het de gemeenten geen extra geld. Dat men de eeuwige nazorg per 2021 wil afkopen bij een organisatie, die gespecialiseerd is in dit soort vuilstortplaatsen en dan voor de kosten moet opdraaien, vindt Stichting Ouderennetwerk West-Friesland niet gepast. Het moet toch zo zijn dat de vervuiler betaalt.

Als ik een pot verf met afbijtmiddel in een sloot dump en iemand noteert het kenteken van mijn auto, dan wordt er een melding van gemaakt bij de milieupolitie en kan ik een hele hoge boete tegemoet zien. Nu zijn er dumpingen geweest die vele malen erger waren dan mijn blikje verf. Men vertelt nu dat zolang je er niet in gaat poeren er niks aan de hand is, ook al stroomt het lekwater aan alle kanten de vuilstortplaats uit. Waarom de gemeenten dan niet beboet worden is ons een raadsel, buiten het gevaar wat een burger ervan kan oplopen.

Het is algemeen bekend dat rond de oude vuilstort niets meer leeft in het water. Het laten onderzoeken van de eventuele vissen die in de omgeving zwemmen is geen optie volgens de GGD. Want mochten die vissen ziek zijn, dan kunnen zij de ziekte ook ergens anders hebben opgelopen. Vanwege het gevoelige onderwerp wil men niet aan nabestaanden vragen aan wat voor kankersoort en op welke leeftijd hun naaste is overleden. Door de privacywetgeving zijn deze gegevens ook niet te achterhalen bij de huisarts. Men kan dus geen goed onderzoek doen en alles blijft bij het oude.

Door deze vele tegenstrijdigheden heeft Stichting Ouderennetwerk West-Friesland bij de GGD het verzoek neergelegd om dit aan de bevolking uit te gaan leggen. Hetzij via de krant hetzij via bijeenkomsten, om op deze manier de burgers gerust te stellen. Dat als nachtelijke dumpingen hebben plaatsgevonden die het daglicht niet konden verdragen, vanwege de zeer gevaarlijke stoffen, en deze vuilstortplaatsen op geen enkele manier zijn afgedekt met een afdekzeil, er niks aan de hand is. Als je er maar niet in gaat poeren…

Om een goed beeld te krijgen van de bestaande problemen zijn inmiddels vragenlijsten onder de bewoners verspreid.

Vuilstortplaatsen Westwoud en Enkhuizen

Vroeger was het gebruikelijk om een gat in de grond te graven en dan alles wat je maar kon bedenken daar in te storten. Zonder enige bescherming of afdekzeil heeft men vervolgens met gewone aarde deze vuilstortplaatsen afgedekt. De vuilstortplaatsen in Westwoud en Enkhuizen liggen er ruim 35 jaar.

Omwonenden maken zich grote zorgen over de vervuilde stoffen die aan alle kanten uit deze vuilstortplaatsen sijpelen met alle gevolgen vandien. Destijds vonden ook nachtelijke stortingen plaats die het daglicht niet konden verdragen, waaronder resten radioactief afval. Hoewel de GGD ermee bekend is dat er ‘snachts illegale dumpingen zijn geweest, geeft men aan dat er niets aan de hand is zolang er niet geroerd wordt in de vuilstortplaatsen. Maar omwonenden willen dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en de vuilstortplaatsen inpakken om de burger te beschermen.

In Westwoud zijn in de afgelopen 15 jaar ruim 200 personen overleden aan kanker. Dit zijn alleen de aantallen die wij hebben kunnen achterhalen. Een huisarts in de omgeving was het hoge aantal sterfgevallen aan kanker ook al opgevallen. Tevens zijn mismaakte  c.q. doodgeboren kalveren een teken aan de wand. Ook leeft de zorg m.b.t. het ontbreken van levende wezens in de sloot, een weigerend pompsysteem en het beregenen van groente en fruit met vervuild water.

Updates over de vuilstort

Opnieuw zorgen om oude vuilstort Westwoud: ‘Water vervuilt steeds meer’ (31-03-2021)

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/283365/opnieuw-zorgen-om-oude-vuilstort-westwoud-water-vervuilt-steeds-meer

SP wil opheldering over oude vuilstort Westwoud: “Extra onderzoek nodig” (31-03-2021)

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/283381/sp-wil-opheldering-over-oude-vuilstort-westwoud-extra-onderzoek-nodig

Toch extern onderzoek naar voormalige vuilstort Westwoud (07-04-2021)

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/283754/toch-extern-onderzoek-naar-voormalige-vuilstort-westwoud

Gemeente Enkhuizen: geen bewijs voor gebruik staalresten bij vuilstort Westwoud (23-04-2021)

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/284600/gemeente-enkhuizen-geen-bewijs-voor-gebruik-staalresten-bij-vuilstort-westwoud

Akkoord voor uitgebreid onderzoek voormalige vuilstort Westwoud (20-05-2021)

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/286073/akkoord-voor-uitgebreid-onderzoek-voormalige-vuilstort-westwoud

Verhoogde concentratie chemische stoffen gevonden bij voormalig vuilstort westwoud (27-09-2021)

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/291460/verhoogde-concentratie-chemische-stoffen-gevonden-bij-voormalige-vuilstort

Interview Radio Weeff

https://weeffradio.nl/akkoord-voor-uitgebreid-onderzoek-voormalige-vuilstort-westwoud/

Uitslag onafhankelijk onderzoek (Terrascan)

Zoals telefonisch reeds besproken heb ik hierover gisteren ook al telefonisch contact gehad met dhr. W. Bakker. Ik heb hem aangegeven dat de opmerking dat de gemeten concentraties PFAS vergelijkbaar zijn met waarden zoals die in de Rijn te vinden zijn niet correct is. Sander Feenstra heeft deze opmerking ook tijdens ons overleg van 7 juli jl. gemaakt. Omdat ik daar aan twijfelde, maar het niet direct kon weerleggen, heb ik het later nog uitgezocht. Onderstaande tekst en bijgevoegd rapport inzake de monitoring van Rijnwater heb ik gisteren ook aan dhr. W. Bakker verstrekt.

“Bijgevoegd een rapport waarin de monitoring van de kwaliteit van het Rijnwater beschreven is. Dit betreft de monitoring van 2019, die van 2020 is nog niet gepubliceerd. Op de pagina’s 134 t/m 136 staan de gemeten gehalten PFAS van 4 monitoringspunten uit het stroomgebied van Rijnwater. De gemeten concentraties PFOA variëren tussen 1 en 6 ng/l (gemiddeld 3 ng/l), terwijl wij in de ringsloten concentraties PFOA van 59 en 103 ng/l hebben aangetoond (een factor 20 tot 34 hoger). Ik vind deze waarden niet vergelijkbaar.”

Opgemerkt wordt dat de concentraties PFOA in het percolaat en het grondwater nog hoger zijn. Ik zou deze opmerking dan ook uit het persbericht verwijderen omdat het anders de indruk wekt dat de gevonden waarden worden gebagatelliseerd.

Met betrekking tot het vervolgonderzoek hebben wij aangegeven dat het vervolgonderzoek uit meerdere onderdelen zou moeten bestaan. Een belangrijke eerste stap is om na te gaan wat de invloed is van uittredend PFAS van de vuilstort op de concentraties PFAS in het oppervlaktewater en grondwater van de omliggende polder. Omdat er sprake is van meerdere bronnen voor PFAS (er wordt in ieder geval ook met PFAS verontreinigd water ingelaten) en er sprake is van verdunning door de inlaat en regenwater, is het nog onbekend wat het aandeel van de vuilstort is in de concentraties PFAS in het oppervlaktewater en grondwater van de omliggende polder. Als blijkt dat dit aandeel substantieel is zal een tweede stap zijn te onderzoeken wat de langetermijneffecten zijn van het gebruik van het oppervlaktewater (bv. als drinkwater voor vee of beregening van gewassen). Voor de gebruikers van het oppervlaktewater is vooral deze tweede stap van belang om te weten, waardoor ik dhr. W. Bakker heb geadviseerd dit mee te nemen in de berichtgeving aan de omgeving. Anders wordt mogelijk de suggestie gewekt dat het CAW geen aandacht heeft voor de risico’s, terwijl ik in ons overleg juist de indruk heb gekregen dat iedereen hier heel serieus mee om wenst te gaan.

Zoals besproken zullen we volgende week maandag overleggen over de opzet van het vervolgonderzoek. Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze informatie verneem ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Huls

Hiermee is tevens aangetoond dat de stelling van bodemzorg niet op waarheid berust dat er in de rijn meer pfas zit dan in het omgevingswater rond de oude vuilstort van Westwoud

na aanleiding van de uitslag van bovengenoemd onderzoek komt ABWF met verschillende persberichten

Onderzoek oude vuilnisbelt Westwoud: geen schadelijke staalslakken gestort

Met speciale walsmachines werd het afval op de stortplaats in Westwoud geplet.

Met speciale walsmachines werd het afval op de stortplaats in Westwoud geplet.© Archieffoto MediahuisCees BeemsterVandaag om 16:30WESTWOUD

Op de voormalige vuilnisbelt langs het Zittend in Westwoud zijn geen schadelijke staalslakken gestort. Dit concludeert het adviesbureau voor bodem en milieu Terrascan uit Lijnden dat op de oude stortplaats in opdracht van Afvalbeheer Westfriesland (het voormalige CAW) een milieukundig onderzoek heeft uitgevoerd.

Terrascan voerde het onderzoek afgelopen mei-juni uit. Het rapport van Terrascan geeft volgens Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) ’geen indicatie van uittreding van stoffen die verbonden kunnen worden aan de aanwezigheid van staalslakken’. Met dit resultaat hoopt het ABWF de zorgen over de eventuele aanwezigheid van staalslakken weg te nemen.

Stichting Ouderennetwerk Westfriesland had zorgen en/of vermoedens dat er in het verleden mogelijk staalslakken gebruikt zijn in de stort. Aanleiding van deze zorgen is een mogelijke relatie tussen schadelijke stoffen en het aantal sterfgevallen aan kanker in de omgeving van de vuilstort.

Ook in de raden van Drechterland en Enkhuizen zijn het afgelopen jaar vragen gesteld over de eventuele aanwezigheid van staalslakken. Het ABWF heeft eerder onderzoek uitgevoerd, maar ’in goed overleg afgesproken om een nieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen’.

’Geen verspreiding’

Terrascan heeft gekeken naar verschillende stoffen in het oppervlaktewater, slib en grondwater van het direct aan de stortplaats grenzende gebied. Niets wijst op de aanwezigheid van staalslakken. Helemaal uitsluiten van staalslakken op een dieper bodemniveau is volgens ABWF overigens niet mogelijk. „Helemaal achterhalen kunnen we dat niet meer, maar met dit onderzoek kunnen we er gerust op zijn dat eventuele schadelijke stoffen die te maken hebben met staalslakken zich niet verspreiden naar de omgeving”, zegt ABWF-secretaris Timo Linting.

(Tekst gaat door onder de foto)

Op de voormalige vuilnisbelt langs het Zittend in Westwoud ligt al jaren een golfbaan.

Op de voormalige vuilnisbelt langs het Zittend in Westwoud ligt al jaren een golfbaan.© Archieffoto Marcel Rob

„Samen met de SP in West-Friesland maakten we ons al langer zorgen. Wij vinden het een goede zaak dat er onafhankelijk onderzoek is gedaan in opdracht van het ABWF’’, reageert Willem Bakker van de Stichting Oudernetwerk Westfriesland. ,,Naar aanleiding hiervan kunnen we verder kijken.” Ook Jeroen Broeders, algemeen bestuurslid ABWF en wethouder gemeente Drechterland, is blij met het gehouden onderzoek: „De Westfriese gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vuilstort. Op deze wijze willen we laten zien dat we de zorgen van onze inwoners serieus nemen.”

Vervolgonderzoek

In het onderzoek is nu ook de aanwezigheid van de stof PFAS onderzocht. Hiervan zijn de gevonden waarden in het grond- en oppervlakte water hoger dan de streefwaarden. Hoewel dit volgens het rapport niet tot acute milieu- en humane risico’s leidt, is vervolgonderzoek wel wenselijk. Het ABWF overlegt inmiddels over het inzetten van dit vervolgonderzoek. Daarbij werkt het ABWF samen met Bodemzorg en Terrascan aan een vervolgplan.