Over ons

Even Voorstellen

Willem Bakker – Voorzitter

Willem woont met zijn gezin in een klein dorpje in West-Friesland genaamd Westwoud. Vanaf 1995 is hij afgekeurd. Omdat Willem zich toch nog nuttig wil maken voor de maatschappij heeft hij, na het overlijden van beide ouders, besloten zich in te zetten voor zijn medemens die wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de afgelopen 9 jaar richtte hij zich in het bijzonder op de ouderen waarvan hun netwerk geheel is komen te vervallen. In West-Friesland staat Willem dan ook beter bekend onder de naam ‘Steuntje in de rug voor onze ouderen’.

Tevens neemt hij al ruim een jaar deel aan de denkkamer van Actiz Brancheorganisatie Verpleeghuizen en Revalidatiezorg  NL die zich buigt over de zorg voor de toekomst. Sinds kort is de stichting ook een officiële gesprekspartner van VGZ voor West-Friesland en doet Willem mee aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken over zorg voor de ouderen in de toekomst. De betrokken wetenschappers werken op verschillende UMC’s in Nederland. Op het gebied van dementie heeft Willem ook de nodige ervaring opgedaan. Daarom gaat hij naar vele landelijke congressen om zijn kennis te delen en nieuwe ervaringen op te doen. Tenslotte zit Willem in verschillende panels op het gebied van zorg, zoals de Patiëntenfederatie Nederland, Alzheimer Nederland, Mantelzorg NL, huurdersraad wooncorporatie Het Grootslag in Wervershoof enz.

Wim Schuijlenburg – Secretaris

Wim was voorzitter van het ouderenpanel van het Geriatrisch Netwerk West-Friesland. In de laatste fase van het Nationaal Programma Ouderenzorg was hij nauw betrokken bij het samenvoegen van de beide ouderenpanels van het AMC en het VU medisch centrum. De regionale ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam e.o. werd opgericht met Wim als voorzitter. Het contract omtrent samenwerking met het Ben Sajet Centrum (BSC) in Amsterdam werd ondertekend. Wim was deelnemer in de werkplaatsen van het BSC over onderwerpen rondom ouderenzorg. Aan de Hogeschool van Amsterdam werkte hij samen met studenten aan het opzetten van een pensioenbox, het in kaart brengen van een netwerk en het opbouwen van een sociaal netwerk. Wim participeert in de programmaraad van Palliatieve Zorg van het VU medisch centrum die een toolkit ontwikkelt voor betekenisvolle patiënten participatie in onderzoeks-, onderwijs- en praktijk projecten.

Ella Schipper – Penningmeester

Annette Bijlenga

Geboren op 9 juni 1958 in Utrecht en opgegroeid in Breukelen. Na mijn middelbare schoolopleiding (HAVO) in 1977 begon ik met de verpleegkundige opleiding in het Protestant Christelijk Streekziekenhuis te Bennekom (wat tegenwoordig het Gelderse Valleiziekenhuis te Ede is). Na mijn opleiding ging ik werken in het Marine Hospitaal te Overveen. Ik woonde toen in Alkmaar door mijn huwelijk in 1981 en verhuisde in 1990 naar Heerhugowaard.

In het Marine Hospitaal heb ik gewerkt als 1ste verpleegkundige, waarnemend hoofd, hoofdverpleegkundige en etagehoofd met de specialismen interne geneeskunde, neurologie, dermatologie, psychiatrie en een ICU unit. In die periode heb ik een tweetal management opleidingen gedaan (bij ISW en de kaderopleiding aan de Hoge school van Amsterdam).

In 1990 werd ik door defensie overgeplaatst naar het Gemini ziekenhuis te Den Helder. Daar werkte ik als coördinator van een militair team en als hoofd Opname. Toen het militair team daar stopte in 1999 werd ik in dienst gekomen bij het Gemini ziekenhuis als hoofd Opname en Planning. De opleiding Master Health Administration (MHA) heb ik gedaan bij de Universiteit van Tilburg, waar ik in 2009 afstudeerde.

In januari 2012 begon ik als stafmedewerker projecten in de rol van Implementatie medewerker Elektronisch Patiënten Dossier in het huidige NoordWest Ziekenhuis op de locaties Den Helder en Alkmaar. In september 2012 volgde ik de opleiding Prince2 projectmanagement. Tevens werkte ik in september 2012 als stafmedewerker projecten bij manager zorg in Den Helder. Het project wat ik toen deed was Intern begeleider van Lean werken. Vanaf 1 januari 2014 werd ik aangesteld als medewerker beleidsondersteuning en advisering. Het werk bleef hetzelfde, alleen de functienaam veranderde.

Vanaf half januari 2014 werd ik ziek en opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. een goedaardige hersentumor (meningeoom) op mijn hersenstam. Er volgden diverse hersenoperaties (in 2014 in het VUMC en in 2018 in Parijs) waarna ik herstelde in revalidatiecentrum Reade te Amsterdam. Na 2 jaar ziekte werd ik helemaal afgekeurd voor werk. Doordat ik 39 jaar in de gezondheidszorg werkte heb ik veel kennis opgedaan en voel mij nog prima in staat om middels vrijwilligerswerk mijn kennis te delen. Door alle operaties moet ik wel mijn energie goed verdelen. Goed plannen is hierbij essentieel. Ik ben moeder van 3 kinderen (1 meisje, 2 zonen) die allen op zichzelf wonen. Ik heb nu ook een stiefdochter die op zichzelf woont. In 1981 ben ik getrouwd en in 2006 gescheiden. In 2011 ben ik hertrouwd en sindsdien woonachtig in de Weere. Inmiddels heb ik ook een kleinzoon van bijna 7 jaar.

Het vrijwilligerswerk wat ik momenteel doe is: Zorgcoach bij de Stichting Raad en Daad Opmeer. Deelnemer Klankbordgroep cliëntparticipatie Wij met Opmeer, wat in de plaats kwam voor de Adviesraad Sociaal Domein Opmeer waar ik ook aan deelnam. Deelnemer Platvormoverleg Zorg en Welzijn (inclusief wijksteunpuntenoverleg) namens de

Gemeenschapsraad de Weere. Lid Cliëntenraad Thuiszorg Omring met als portefeuille Wijkverpleging en Thuisbegeleiding.

Mijn motivatie om aan deze commissies/overleggen deel te nemen is dat ik mij zeer betrokken voel bij onze ouderen in de samenleving. Doordat met name de huisvesting voor onze gewone ouderen niet op orde is in een vergrijzende samenleving, nemen de eenzaamheid en zorgkosten toe. Dit kan volgens mij heel anders. Het grijze gebied tussen WMO en WLZ moet worden opgelost. Mensen verdienen het om in hun eigen sociale omgeving oud te worden.

Gonny de Vries-Kerckhaert

Mijn streven is dat alle ouderen die een vraag naar zorg of ondersteuning hebben “gezien en gehoord” worden, zodat de zorg naadloos aansluit op de individuele wens en behoeften van wonen, zorg en welzijn. Daar zet ik me voor in waarbij de mens centraal staat. Dat wil zeggen: ouderen benaderen vanuit hun leefwereld door niet alleen te kijken naar zorg maar naar de “Gehele mens”. Naast zorg speelt zin/zingeving een belangrijke rol bij het welbevinden van ouderen waarbij maatwerk een belangrijk gegeven is! Ontschotting tussen de Wetten is van belang om zo de zorg en ondersteuning thuis in te richten vanuit de burger en niet vanuit de wetgeving waardoor het welbevinden wordt bevordert. Organisaties kijken wel wat in deze situatie voor de cliënt nodig is maar voelen zich vaak (nog) gebonden aan die wetgeving. Ouderenbeleid dient tot stand te komen: “Niet óver maar mét ouderen”! Mooi streven vanuit onze Stichting hiervoor te gaan! Ook betrokken bij:​

– Ouderendelegatie Amsterdam e.o.
– Nationaal Programma Palliatieve Zorg
– Cliëntenraad MEE & de Wering
– Stichting Ouderenraad Gemeente Hoorn (SOH)
– Voorzitter Werkgroep welzijn, volksgezondheid, minimabeleid (SOH)
– Buurtambassadeur Gemeente Hoorn
– Klankbordgroep Zorgkoepel West-Friesland
– Voorzittersoverleg Advies en Participatieraden Sociaal Domein West- Friesland
– Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland
– Landelijke Projectgroep `In gesprek met de burger

Hennie Honig-van Stralen

Hennie is geboren in een klein dorp in de Betuwe en verhuisde daarna naar Amersfoort.
Na de Kweekschool kreeg zij een baan bij de Utrechtse Schoolvereniging. Door haar huwelijk met Erik Honig kwam zij in Haarlem bij de Lorentzschool in de Leidsebuurt terecht.

Vervolgens werd een huis gekocht in Westwoud en ging zij werken in Stedebroec op de Wendelschool. Diverse cursussen werden gevolgd die te maken hadden met onderwijs, waaronder 3 jaar opleiding Vrije School. Zij bleef kinderloos en kon dus 40 jaar werken, waarvan de laatste jaren op het Vierspan.

Hennie is nu 7 jaar weduwe. Zij danst bij de Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes en zat daar bij de PR en de Interne zaken Commissie. Hennie golft op de Westfriese Golfclub, zat in de jeugdcommissie en is nu Marshal als vrijwilliger. Tevens is zij gastouder voor Folklore-groepen van het Folklorefestival in Schagen. Zij is geïnteresseerd in de stichting nu zij zelf de doelgroep is. Berichtgeschiedenis verbergen

Marga Beerepoot-Bakker

Opgegroeid  in Hoogkarspel, gewerkt bij de voorlichting, provincie Gelderland. Waar in die tijd zowel voor de gezinnen als de ouderen een specifieke aanpak in opkomst was. Bestuurslid  Algemeen Maatschappelijk Werk geweest,  ook daar kwam er een gerichtere aanpak voor gezinnen en ouderen. Jaren als thuiszorgmanager actief geweest (parttime) in de periode dat je als thuiszorgmanager nog zelf  de intake deed en middels huisbezoek wist welke problematieken er speelden, zowel bij gezinnen als ouderen. Hierdoor had je zicht op welke verzorgende het beste ingezet kon worden om deze hulp c.q. ondersteuning te  bieden .Een poos naast mijn ouders gewoond en zoals gebruikelijk was gaf ik hen de nodige ondersteuning. Nu noem je dit mantelzorg. Lid van de werkgroep Mantelzorg West-Friesland geweest.

Lid van de Raad Sociaal Domein (voorheen WMO raad) in gemeente Drechterland.  Tevens ben ik Ledenparlementslid namens de senioren van de FNV. In het sec. bestuur Senioren  FNV maakte ik  deel uit van de Commissie Zorg, Welzijn en Wonen. Op het moment zit ik in de Commissie Thuiszorg en Verpleeghuizen, omdat die een heel deel van de zorg voor ouderen verzorgt, hetgeen nu van wezenlijk belang is, daar het streven van de overheid erop gericht is om de mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Mijn streven is erop gericht dat deze ouderen, die dat nodig hebben, geschoolde ondersteuning krijgen/behouden .Zodat ze niet teveel van buren en goedwillende vrijwilligers afhankelijk zijn/worden,  maar zelf met die ondersteuning de eigen regie kunnen houden. Veel ouderen  hebben een bredere ondersteuning nodig dan alleen het schoonhouden van hun woning!!   Middels Stichting Ouderennetwerk West-Friesland wil ik er aan bijdragen dat er een goede coördinatie tussen de diverse hulpverleners en mogelijkheden komt. Ook dat  ouderen zelf kunnen aangeven waar alle regels zinvol zijn en waar juist niet.

Norbert de Vries

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland, een stichting geformeerd door mensen met veel expertise op het gebied van Ouderen Zorg, – Wonen en – Welzijn. Met veel kennis en handelend met daadkracht, zijn ouderen in deze stichting verenigd om volledig belangeloos niet te praten over maar met ouderen voor het welbevinden van deze groep. Als je dan zoals ik 35 werkzaam bent in een publieke sector (het onderwijs) en daarnaast al bijna 40 jaar actief bent in de gemeente met vrijwilligerswerk (waarvan de laatste jaren o.a. bij de Zonnebloem en in een fractie van een de lokale politieke partij) dan is het een eer om je te mogen aansluiten bij het bestuur.

Besturen ‘zit mij in het bloed’ en als dat dan kan voor een organisatie die de belangen behartigt van de sterkst groeiende doelgroep van onze samenleving, die tevens mijn aandacht vraagt bij mijn politieke activiteiten, dan voel je je al snel op de juiste plek. Mijn ondersteunende werkzaamheden richten zich voornamelijk op realiteitszin en haalbaarheid maar zeker ook op daadkracht en zichtbaarheid. Kortom hoe komen we verder dan ‘de schrijftafel’; vergaderen is noodzakelijk om kennis te delen maar zeker ook om gezamenlijk te navigeren naar concrete resultaten. Ik hoop dat, mede door deze website, alle ouderen van West-Friesland de stichting weten te vinden als ze vragen hebben of steun nodig hebben aangaande hun welbevinden op het gebied van wonen, zorg en welzijn!

Evelyn Mulder – Ambtelijk ondersteuner/coördinator (geen bestuurslid)

Evelyn is mede-oprichter van de stichting. Zij woont met haar partner in Midwoud. Tijdens het Nationaal Programma Ouderenzorg (2009-2012) was zij namens het VU medisch centrum projectcoördinator in West-Friesland. Evelyn was destijds nauw betrokken bij de oprichting van het Geriatrisch Netwerk West- Friesland. Als projectleider van het Academisch Medisch Centrum (AMC) heeft zij vervolgens haar taak vervuld met de oprichting van het Ouderennetwerk West-Friesland. Evelyn geeft de ouderen in de stichting ambtelijke ondersteuning om de gestelde doelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn te bereiken. Zij is tevens oprichter van Stichting Kleurenblind denken die zich bezighoudt met het verspreiden van informatie over de werking van het denkproces, zie www.kleurenblinddenken.nl