Beleidsplan / Jaarverslag

Missie
De missie van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen en hun naasten vanuit cliëntperspectief op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Visie
Leidend hierbij is het positief beïnvloeden van de kwaliteit van leven en het gevoel van welbevinden van de ouderen zelf. Behoeften en wensen van ouderen staan centraal en dienen richting gevend te zijn bij beleidsontwikkelingen en ouderenprojecten. De missie wordt vervuld door verbindingen tussen ouderen, wonen, zorg en welzijn vanuit een holistische benadering. Door een transparante samenwerking wordt samenhang in het aanbod gebracht.


ANBI 
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De bestuurders ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten
en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Donatie
Mocht u een bedrag willen doneren dan horen wij dat graag. 
Inkomsten worden  gebruikt voor het bereiken van de gestelde doelen.

De financiële verantwoording is direct opvraagbaar bij de voorzitter.

RSIN 861443123
Powered by webXpress