Persbericht: Knoops dagvaardt namens elf belangenorganisaties de Staat der Nederlanden in verband met schadelijke gevolgen PFAS-verontreiniging

PERSBERICHT (https://demo.webxpress.nl/upload/2725/documents/Persbericht_Knoops_advocaten_inzake_collectieve_actie_PFAS.pdf)

Knoops’ advocaten dagvaardt namens elf belangenorganisaties de Staat der Nederlanden in
verband met schadelijke gevolgen PFAS-verontreiniging.

Op woensdag 24 april 2024 heeft Knoops’ advocaten namens elf verschillende belangenorganisaties1
een dagvaarding uitgebracht tegen de Staat der Nederlanden in verband met de schadelijke gevolgen
van de wijdverbreide PFAS-verontreiniging in Nederland. De rechtszaak zal van start gaan bij de
rechtbank Den Haag op woensdag 7 augustus a.s.

Wat zijn PFAS?
De aanduiding ‘PFAS’ is een verzamelnaam voor duizenden per- en polyfluoralkyl verbindingen die door
de mens zijn gemaakt en van nature niet in het milieu voorkomen. De stoffen staan bekend als zeer
sterke verbindingen, waardoor ze over bepaalde nuttige eigenschappen beschikken en al decennialang
op grote schaal worden geproduceerd en toegepast.

Inmiddels zijn de stoffen berucht in verband met de steeds alarmerender onderzoeksbevindingen
vanuit de (medische) wetenschap over de schadelijke effecten van de stoffen voor mens, dier en milieu.
Uit de wetenschap blijkt dat er bruikbare en betere alternatieven beschikbaar zijn. Desondanks worden
PFAS nog steeds geproduceerd, uitgestoten naar de leefomgeving en in talloze producten toegepast,
waardoor het verontreinigingsprobleem is ontstaan.

Schending zorgplicht
De belangenorganisaties hebben zich verenigd om de Staat aan te spreken op het grove nalaten van
diens zorgplicht om Nederlandse burgers, dieren en het milieu te beschermen tegen de schadelijke
effecten van PFAS-verontreiniging.

Hoewel de Staat zich al geruime tijd bewust is van de ernstige gevolgen van blootstelling aan PFAS voor
de (volks)gezondheid en het milieu, neemt de Staat onvoldoende maatregelen om de schade door PFAS
te beperken en voorkomen. De belangenorganisaties luiden – net als vele experts wereldwijd – de
noodklok over de schadelijkheid van deze groep stoffen en de onomkeerbare gevolgen wanneer
adequate maatregelen nog langer uitblijven.

Eerste collectieve actie op dit gebied
De zaak betreft de eerste collectieve actie op het gebied van PFAS-verontreiniging waarbij de nationale
overheid ter verantwoording wordt geroepen in verband met het nalaten om op korte termijn
adequate maatregelen te nemen die de massale schade aan het milieu en de volksgezondheid een halt
kunnen toeroepen. Daarnaast wordt de Staat aangesproken op het feit dat de productie van deze
schadelijke stoffen nog altijd wordt gefaciliteerd. Voornoemde maatregelen zijn in samenspraak met
deskundigen op het gebied van milieuchemie geformuleerd.

Verklaringen voor recht en gevorderde maatregelen
Samengevat worden in deze zaak de volgende verklaringen voor recht en maatregelen gevorderd:
 • Een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens eisers handelt doordat de wettelijke normen voor PFOS voor oppervlaktewater niet juist zijn geïmplementeerd in wet en regelgeving;
 • Een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens eisers handelt doordat de wettelijke normen voor diverse PFAS en de som van die PFAS in levensmiddelen, in ieder geval voor vis en eieren, worden overschreden;
 • Een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens eisers handelt doordat de ten aanzien van PFOS/PFOA door het RIVM vastgestelde advieswaarden en de gezondheidskundige grenswaarde van de EFSA voor voedsel, oppervlaktewater, drinkwater, bodem en grondwater niet in wetgeving zijn opgenomen en worden overschreden.
 • De Staat te bevelen om alle emissies van PFAS per direct te verbieden;
 • Diverse maatregelen die zien op het reduceren van de blootstelling van de Nederlandse bevolking en van bepaalde risicogroepen aan PFAS; het reduceren van blootstelling via drinkwater; het doen van grootschalige onderzoeken naar verbanden tussen PFAS- blootstelling en bepaalde gezondheidseffecten; minimalisatieverplichtingen; het overnemen van de EFSA grenswaarden; het verrichten van saneringswerkzaamheden en het verscherpen van toezicht daarop; het realiseren van een centraal overzicht m.b.t. de verleende vergunningen voor PFAS-emissies et cetera.
Meer informatie:
Voor meer informatie over de zaak kunt u contact opnemen met Knoops’ advocaten door te bellen
naar +31 (0)20 470 51 51 of een bericht te sturen naar office@knoopsadvocaten.nl.

Daarnaast kunt u voor aanvullende vragen contact opnemen met de volgende contactpersonen van
de deelnemende organisaties:
 • Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland
  De heer S. Akkerman
  Tel: +31 6 57953101 of per e-mail: sijas.akkerman@mnh.nl.
 • Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
  De heer A. Ouwehand
  Tel: +31 642194046 of per e-mail: info@milieufederatie.nl.
 • Friese Milieufederatie
  De heer H. van der Werf
  Tel: +31 6 83488188 of per e-mail: h.vander.werf@fmf.frl.
 • Zeeuwse Milieufederatie
  Mevrouw G. Sinke
  Tel: +31 6 13030185 of per e-mail: gsinke@zmf.nl.
 • Stichting Gezond Water
  Mevrouw A. van Bennekom
  Tel: + 31 6 12431709 of per e-mail: info@stichtinggezondwater.nl.
 • SchipholWatch
  De heer M. van Uden
  Tel: + 31 20 5287855 of per e-mail: info@schipholwatch.nl.
 • Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel
  De heer J. Debie
  Tel : +31 70 3155111 of per e-mail: j.debie@mijnvbm.nl.
 • Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
  De heer W. Bakker
  Tel: +31 6 14545321 of per e-mail: ouderennetwerkwf@gmail.com.
Powered by webXpress